Peuterplusgroep


De peuterplusgroep is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 11.30. De kinderen komen 2 ochtenden van 3 uur. Dit houdt 6 uur per week in. De peuterplusgroep is 40 weken op jaarbasis geopend. Tijdens de schoolvakanties van de basisschool is de peuterplusgroep gesloten.

Het is belangrijk dat de kinderen op tijd gebracht worden, uiterlijk om 8.45. Bij binnenkomst wordt er een overdrachtsgesprek gevoerd met de pedagogisch medewerker. Zo horen wij hoe het kind gegeten en geslapen heeft en of er andere bijzonderheden zijn. Om 11.30 kunnen de kinderen worden opgehaald. De pedagogisch medewerker geeft dan een mondelinge overdracht over het verloop van de morgen van het kind. In overleg kan eventueel afgeweken worden van de begin en eind tijd.


Opvangplaats
Een opvangplaats is een peuterplaats welke afgenomen wordt onder de Kinderopvangregeling.
Alleenstaande ouders die werken hebben altijd recht op een bijdrage van het Rijk. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratie traject te volgen via UWV of de gemeente.


Prijs inclusief verzorging
In de prijs van een peuterplaats zit de gehele verzorging van eten en drinken inbegrepen. Tijdens de uren dat uw kind op de peutergroep is zorgen wij voor drinken met fruit of iets lekkers. Luiers zijn ook bij de prijs inbegrepen. Mocht uw kind een dieet volgen dan vragen wij u dit aan te geven bij de leidster en zelf zorg te dragen voor het juiste alternatief.


Leiding
De peuteropvang werkt met gekwalificeerde pedagogische medewerkers. De groep heeft een vaste groepsleiding, zodat het kind gewend raakt aan zijn of haar begeleider. Het aantal pedagogisch medewerkers dat tegelijkertijd aanwezig is hangt af van de aantallen kinderen die komen. We hanteren hierbij de Wet Kinderopvang. Daarnaast wordt er gewerkt met vaste oproepmedewerkers, vrijwilligers en zijn er soms stagiaires aanwezig.


Ochtendschema:
8.30 Kinderen worden gebracht
9.00 VVE KIKI + verwerking
10.00 Aan tafel fruit eten en drinken
10.30 Handen en gezichten wassen, verschonen
10.35 Kinderen gaan lekker spelen of een activiteit doen, binnen of buiten.
11.30 Kinderen kunnen worden opgehaald


VVE- Programma
Wij werken met de kinderen met het VVE programma: Kiki “Ontwikkelingsstimulering voor ieder kind”
V.V.E Kiki kansen in kinderen (veelzijdig, voorschoolse educatie)


Waarom VVE
Kiki is geschikt voor kleinschalige KDV's om de ontwikkeling van kinderen bewust te stimuleren en de kinderen de gelegenheid te bieden zich te ontplooien.

Doel
Het hoofddoel van KIKI is het verminderen of voorkomen van onderwijsachterstanden en het vergemakkelijken van de overgang naar de basisschool. In KIKI wordt er gewerkt aan concrete subdoelen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenprikkels. (oorzaak en gevolg, tellen en getalbegrip, meten en tijdsbesef, meetkunde en ruimtelijke oriëntatie, ontluikende gecijferdheid). Deze doelen zijn afgestemd op de leeftijd van het kind en worden specifiek gemeten in het kind volgsysteem.

Subdoel is het vergroten van de pedagogische kennis van pedagogisch medewerkers en hen handvatten bieden om kinderen bewust te stimuleren in de verschillende ontwikkelingsgebieden en het vergroten van ouderbetrokkenheid door ouders te betrekken bij de activiteiten van de pm’ers en te stimuleren met de thema’s te werken. Kiki is een beer die bij ons komt wonen en samen allerlei avonturen beleefd. Een extra ‘’kind’’ met eigen karakter. Hij doet aan alles mee. Een maatje.


Opbouw van het programma
Elke maand is er een nieuw thema. De Thema’s zijn opgebouwd uit een inleiding, kern en afsluiting. Er zijn drie extra thema’s: baby erbij, ik word kleuter en afscheid nemen. Het eerste thema is welkom kiki. In dit thema maken de kinderen en kiki kennis met elkaar. Welke thema wordt behandeld, wordt vermeld in de nieuwsbrief.

Elk thema sluit aan bij de belevingswereld. Ze leren meer over de wereld om hen heen door de thema’s. het spelen blijft centraal staan. Kan in de groep gedaan worden maar ook individueel.


Woordoverzicht
Elk thema bevat een overzichtskaart met woorden die horen bij het thema. Het gaat er hier bij om of het kind de Woorden en zinnen begrijpt en of zelf gaan gebruiken.


Woordkaarten
Worden gebruikt om de verschillende thema’s in te leiden. Maar ook om zelf te bekijken en te benoemen


Dagkaarten
Het dagritme dat wordt gecreëerd met de dagkaarten dient als leidraad voor de dag. Dreumesen en peuters hebben nog geen besef van tijd. Ze begrijpen niet wat het betekent als je zegt: ‘over 2 uur, vanmiddag etc. Met de dagkaarten geef je de kinderen een overzicht van de dag zonder dat ze daarvoor tijdbesef nodig hebben. Zo kun je duidelijk maken dat er ’s middags wordt buiten gespeeld doordat de kaart van buitenspelen achter de kaart van slapen hangt. De dagkaarten zijn daardoor een houvast voor de kinderen.


De ontwikkelingsgebieden die centraal staan bij kiki kansen in kinderen

Motorische ontwikkeling
Onder motoriek wordt bewegen verstaan. Motorische ontwikkeling kun je dan omschrijven als ontwikkeling van bewegen en bewegingspatronen. Een kind moet in staat zijn het lichaam te bewegen, te gebruiken en voort te bewegen. Elk kind ontwikkeld zich op eigen tempo, maar elk kind maakt wel dezelfde ontwikkelingsstappen door.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociaal omgeving is noodzakelijk voor een kind om te groeien en zich te ontwikkelen. Normaal gesproken leren kinderen van ongeveer dezelfde of iets oudere leeftijd veel van de omgang met elkaar. Ze delen ontwikkelingsniveau en interesses. Daarnaast kan een kind dat een stapje verder is een voorbeeld zijn voor de andere kinderen.

Spraak- en taalontwikkeling
Goed leren praten begint al in de wieg. Een kind begint met natuurlijke gebaren en klanken. Na enkele maanden begint het al een woordje te zeggen. kinderen moeten nog veel leren over taal en het gebruik van taal. Je hebt jaren nodig om al doende te ontwikkelen en te verbeteren gespreksvaardigheden, grammatica, woordenschat en het vermogen om taal als denk instrument te gebruiken hebben jaren nodig om te ontwikkelen en te verbeteren.

Rekenprikkels
Onder rekenprikkels verstaan we leren ordenen, meten en rekenen. In de alledaagse praktijk doen zich voortdurend kansen voor waarbij jonge kinderen vaak al bezig zijn met rekenen en meten. Mijn papa is heel groot, het blokje past niet, Past kiki in het bedje? Thema’s praktische rekenactiviteiten aangereikt om de reken- en wiskunde ontwikkeling te stimuleren.


Kindvolgsysteem (boekje)
Het KIKI kind volgsysteem volgt drie ontwikkelingsgebieden: motoriek, spraak en taal, sociaal-emotionele ontwikkeling. Elk kind wordt elke vijf of zes maanden geobserveerd. Zo kun je ontwikkelingskansen zien. Observaties zijn helder en objectief en gaan altijd over concreet waarneembaar gedrag. Handelingen die voortvloeien uit een observatie zijn ook altijd concreet en inzichtelijk. Observeren begint bij vijf maanden en gaat door tot vierenveertig maanden. Het onderste deel van de observatielijst bevat telkens de zelfde items als het bovenste deel van de lijst voor de volgende periode. Hiermee wordt recht gedaan aan de verschillen tussen kinderen. Elk kind is uniek, bij het ene kind verloopt de ontwikkeling wat trager dan bij het andere kind. De ontwikkeling per ontwikkelingsgebied kan ook sterk verschillen. Alle observatielijsten staan in een boekje met de naam van het kind.


Kiki
De pedagogisch medewerker ontvangt elke maand een bijlage kiki thuis. Deze zal de pedagogisch medewerker meegeven zodat een ouder thuis een kind eventueel ook extra zou kunnen stimuleren om zo een nog optimalere omgeving te creëren voor de ontwikkeling van het kind.

Kiki gaat logeren bij de kinderen. Kiki zal voor de kinderen een vertrouwd vriendje zijn waar ze hun emoties gedachten en ideeën aan kwijt kunnen. Daarom mag kiki dan ook mee met spannende dingen voor het eerst naar school, zwemles, ziekenhuis etc.Kortom Kiki is een vriendje bij wie kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Kinderen zullen tegen kiki wel hun emoties, gedachten en ideeën vertellen. Als kiki gaat logeren krijgt deze ook een logeertas mee. In deze tas zitten attributen waarmee ze kiki kunnen aankleden wassen etc. Daarnaast zit er ook een boekje in waar de ouder met het kind in kan schrijven en foto’s kan plakken. Zo kunnen de andere kinderen ook ervaren wat kiki heeft gedaan bij diegene waar kiki logeerde. Het kind waar kiki heeft gelogeerd zal dan ook trots zijn op hoe goed hij/zij kiki heeft verzorgd.


Overdracht naar de basisschool
Als de peuter vier jaar is geworden wordt er een overdracht formulier gemaakt voor de basisschool. De bevindingen worden besproken met de ouders in een eind gesprek. Het is aan de ouders vrij om dit aan de bassischool te geven. Als ouders dit op prijs stellen kan er ook een gesprek plaats vinden tussen de pedagogische medewerker en de leerkracht van het basisonderwijs van het kind.