Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang
De Vrijbuiter
Een dag bij...
Wie zijn wij?

Home
Contact
Ouderraad
Pedagogisch Beleidsplan
Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang De Vrijbuiter in Wagenborgen is een regulier en kleinschalig kinderdagverblijf in en aan een woonhuis. Wij bieden opvang aan kinderen van 10 weken tot 13 jaar in een huiselijke sfeer. Dit is reguliere kinderopvang in twee verticale groepen. Kinderdagverblijf De Vrijbuiter staat voor knusheid, gezelligheid, geborgenheid en een open communicatie met de ouders van de kinderen.

Doelstelling
Al spelend ontdekken en leren kinderen. Het plezier dat daaraan beleefd wordt vinden wij van groot belang.  Wij proberen een  sfeer  te creëren waarin een kind zich zowel individueel  als in groepsverband  kan  ontplooien. Een  kind  ontwikkelt  zich wanneer  het  zich  op  zijn gemak voelt, wanneer het een relatie kan aangaan met de opvoeders en wanneer het een plaats gevonden heeft binnen de groep kinderen van de opvang.

Pedagogische visie
In onze ogen zijn en blijven de ouder(s)/verzorger(s) eerstverantwoordelijke voor hun kind; zij dragen de opvoedingsverantwoordelijkheid. We zijn van mening dat het gezin de plaats is waar de opvoeding moet plaatsvinden. In aanvulling op de opvoeding thuis kan De Vrijbuiter wel een opvoeding ondersteunende rol spelen. We hebben er daarom ook voor gekozen om in onze doelstelling niet het woord opvoeding te gebruiken, maar de woorden opvangen, verzorgen en begeleiden. Onze uitgangspunten zijn als volgt verwoord:

Ieder kind is kostbaar
Kinderen zijn een kostbare gave van God. Ouders vertrouwen de zorg van hun kind aan ons toe. Dit ziet De Vrijbuiter als een bijzondere taak en wil hier op een goede manier invulling aan geven. Dit betekent ten eerste dat ze de praktische zorg krijgen die ze nodig hebben: voeding, verschoning en naar bed brengen. En voor schoolkinderen: het ophalen uit school, eten en drinken en een  gevarieerd activiteitenaanbod. Belangrijker nog is dat deze zorg op een liefdevolle manier geboden wordt.  Medewerkers kennen de kinderen goed en bouwen een band met ze op. Kinderen worden welkom geheten op de opvang en ieder kind wordt gezien en gehoord.

Ieder kind is uniek
Ieder kind uniek is, geschapen met zijn of haar eigen persoonlijkheid en talenten. Het kind mag leren deze gaven te gebruiken. In de opvang staat  de ontwikkeling van de  eigen  persoonlijkheid,  talenten  en  kwaliteiten van  het  kind centraal. Wij hebben daarom aandacht voor de interesses van de kinderen. Zij mogen aangeven waar hun wensen en voorkeuren liggen bij de keuze voor activiteiten. Tegelijk willen we de kinderen ook uitdagen om nieuwe activiteiten uit te proberen om zich zo nieuwe vaardigheden eigen te maken. Het activiteitenaanbod is gevarieerd zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, denk aan: geluids- en beweegspelletjes voor de allerkleinsten, Zingen, knutselactiviteiten, verkleden en rollenspellen, gezelschapsspellen en dans en muziek.

Ieder kind hoort erbij
Kinderen komen niet als eenling ter wereld; zij maken deel uit van een gezin. In het gezin wordt voor elkaar gezorgd, wordt meegeleefd met elkaar en waarden en normen met elkaar gedeeld.
De Vrijbuiter wil deze gemeenschapszin voortzetten in de opvang. Op onze opvang is gekozen om met een verticale groep te werken, waar broertjes en zusjes op één groep worden opgevangen en waar zowel groot als klein een plek hebben. Net als in het gezin worden kinderen geleerd om rekening te houden met elkaar en elkaar te helpen.
De groep is huiselijk ingericht met verschillende plekken die uitnodigen tot samenzijn: aan de grote tafel, op en om de zitbank en speelhoeken om samen te spelen en bewegen. Tijdens kringmomenten  wordt  er  uit de Kinderbijbel of  ander  voorleesboek gelezen en liedjes gezongen. Verder zullen we bewust met de kinderen naar de christelijke feesten toeleven en gezamenlijk met ze bidden voor het eten.

Ieder kind draagt bij
De Vrijbuiter wil kinderen graag de waarden en normen voorhouden: respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijk zijn en elkaar vergeven als we ruzie maken.
Kinderen dragen bij door mee te helpen met kleine taken, door elkaar te helpen en door netjes om te gaan met ruimte en materiaal.

Verdere informatie en informatie over hoe wij deze visie toepassen in de praktijk kunt u lezen in ons Pedagogisch Beleidsplan welke op te vragen is bij De Vrijbuiter.

Nieuws
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang
De Vrijbuiter
Een dag bij...
Wie zijn wij?

Home