Pedagogisch beleidsplanKinderopvang De Vrijbuiter in Wagenborgen is een regulier en kleinschalig groen kinderdagverblijf in en aan een woonhuis. Wij bieden opvang aan kinderen van 10 weken tot 13 jaar in een huiselijke sfeer. Wij vinden buiten zijn erg belangrijk voor kinderen.


Kinderopvang vormen
De Vrijbuiter biedt drie vormen van kinderopvang: dagopvang , peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Dagopvang
De dagopvang vangt kinderen op vanaf de baby leeftijd totdat de kinderen naar school gaan. Deze groep is een verticale groep, waar kinderen tussen 0 en 4 jaar bij elkaar zijn geplaatst. Wanneer de kinderen vier jaar  worden en naar school gaan, gaan ze naar de BSO. Er vindt overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerkers van beide groepen.  Bijzonderheden en kind gegevens worden uitgewisseld.

Peuteropvang
De peuterplusgroep vangt kinderen op van twee tot vier jaar, twee dagdelen per week van 8.30 tot 11.30. Kinderen van het kdv kunnen naar deze groep, maar ook nieuwe kinderen die nog niet de kinderopvang bezoeken zijn welkom. Op deze groep krijgen ze voorschoolse educatie, meer informatie hierover kun je lezen bij: peuterplusgroep.

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is een voorziening tussen school en thuis, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. “Buitenschoolse opvang” is een verzamelnaam voor twee vormen van opvang:  voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO). De kinderen worden opgevangen samen met andere kinderen  in de basisschoolleeftijd. Zij brengen hun vrije tijd samen door: voor schooltijd, na schooltijd, en in de vakanties.

Kinderopvang  De Vrijbuiter staat voor knusheid, gezelligheid, geborgenheid en een open communicatie met de ouders van de kinderen.


Doelstelling
Al spelend ontdekken en leren kinderen. Het plezier dat daaraan beleefd wordt vinden wij van groot belang.  Wij proberen een  sfeer  te creëren waarin een kind zich zowel individueel  als in groepsverband  kan  ontplooien. Een  kind  ontwikkelt  zich wanneer  het  zich  op  zijn gemak voelt, wanneer het een relatie kan aangaan met de opvoeders en wanneer het een plaats gevonden heeft binnen de groep kinderen van de opvang.


Pedagogische visie
In onze ogen zijn en blijven de ouder(s)/verzorger(s) eerstverantwoordelijke voor hun kind; zij dragen de opvoedingsverantwoordelijkheid. We zijn van mening dat het gezin de plaats is waar de opvoeding moet plaatsvinden. In aanvulling op de opvoeding thuis kan De Vrijbuiter wel een opvoeding ondersteunende rol spelen. We hebben er daarom ook voor gekozen om in onze doelstelling niet het woord opvoeding te gebruiken, maar de woorden opvangen, verzorgen en begeleiden. Onze uitgangspunten zijn als volgt verwoord:

Ieder kind is kostbaar
Kinderen zijn een kostbare gave van God. Ouders vertrouwen de zorg van hun kind aan ons toe. Dit ziet De Vrijbuiter als een bijzondere taak en wil hier op een goede manier invulling aan geven. Dit betekent ten eerste dat ze de praktische zorg krijgen die ze nodig hebben: voeding, verschoning en naar bed brengen. En voor schoolkinderen: het ophalen uit school, eten en drinken en een  gevarieerd activiteitenaanbod. Belangrijker nog is dat deze zorg op een liefdevolle manier geboden wordt.  Medewerkers kennen de kinderen goed en bouwen een band met ze op. Kinderen worden welkom geheten op de opvang en ieder kind wordt gezien en gehoord.

Ieder kind is uniek
Ieder kind uniek is, geschapen met zijn of haar eigen persoonlijkheid en talenten. Het kind mag leren deze gaven te gebruiken. In de opvang staat  de ontwikkeling van de  eigen  persoonlijkheid,  talenten  en  kwaliteiten van  het  kind centraal. Wij hebben daarom aandacht voor de interesses van de kinderen. Zij mogen aangeven waar hun wensen en voorkeuren liggen bij de keuze voor activiteiten. Tegelijk willen we de kinderen ook uitdagen om nieuwe activiteiten uit te proberen om zich zo nieuwe vaardigheden eigen te maken. Het activiteitenaanbod is gevarieerd zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, denk aan: geluids- en beweegspelletjes voor de allerkleinsten, zingen, knutselactiviteiten, verkleden en rollenspellen, gezelschapsspellen, dans en muziek en verschillende buitenactiviteiten.

Ieder kind hoort erbij
Kinderen komen niet als eenling ter wereld; zij maken deel uit van een gezin. In het gezin wordt voor elkaar gezorgd, wordt meegeleefd met elkaar en waarden en normen met elkaar gedeeld. De Vrijbuiter wil deze gemeenschapszin voortzetten in de opvang. Op onze opvang is gekozen om met een verticale groep te werken, waar broertjes en zusjes op één groep worden opgevangen en waar zowel groot als klein een plek hebben. Net als in het gezin worden kinderen geleerd om rekening te houden met elkaar en elkaar te helpen. De groep is huiselijk ingericht met verschillende plekken die uitnodigen tot samenzijn: aan de grote tafel, op en om de zitbank en speelhoeken om samen te spelen en bewegen. Tijdens kringmomenten  wordt  er  uit de Kinderbijbel of  ander  voorleesboek gelezen en liedjes gezongen. Verder zullen we bewust met de kinderen naar de christelijke feesten toeleven en gezamenlijk met ze bidden voor het eten.

Ieder kind draagt bij
De Vrijbuiter wil kinderen graag de waarden en normen voorhouden: respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijk zijn en elkaar vergeven als we ruzie maken. Kinderen dragen bij door mee te helpen met kleine taken, door elkaar te helpen en door netjes om te gaan met ruimte en materiaal.
Wij hebben de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met onze middelen en onze leefomgeving. De Vrijbuiter wil kinderen bewust maken van hun aandeel hier in door netjes met de spullen van de vrijbuiter om te gaan, maar ook om zuinig met de natuur om te gaan.


Buiten spelen
Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling. Want van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer. Voor kinderen is er niks heerlijkers dan lekker buiten bezig zijn en samen met vriendjes de wereld ontdekken. Hutten bouwen, klimmen, ravotten en met elkaar nieuwe spelletjes bedenken. Ruim 80% van de kinderen wordt vrolijk en blij van vrij buitenspelen. En ondertussen leggen ze een stevige basis voor de rest van hun leven. Het is aangetoond dat kinderen die veel buitenspelen en bewegen, beter zijn toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en botbreuken en herstellen sneller bij ziekte.Beweegnorm
Lekker buitenspelen draagt ook bij aan voldoende bewegen. Om gezonde en fitte volwassenen te worden, moeten kinderen elke dag minimaal één uur matig intensief bewegen. Maar liefst tachtig procent van de kinderen voldoet niet aan deze Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Bovendien kampt 15 procent van de kinderen met overgewicht. Door de buurt van kinderen uitdagender te maken, dragen we bij aan een gezondere toekomst.


Grenzen verleggen
Tijdens het spelen ontwikkelen kinderen spelenderwijs uiteraard ook hun motorische vaardigheden. Buiten kan dat beter dan binnen omdat hiervoor meer mogelijkheden zijn en er meer gelegenheid is om grenzen te verleggen en eindeloos te oefenen. Zo bevordert buitenspelen vaardigheden als rennen, klimmen, springen, glijden, gooien, vangen, schoppen, schommelen en buigen.


Slimmer en socialer
Buitenspelen heeft ook een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school. Kinderen die veel (buiten) spelen hebben een betere hersenontwikkeling en leervermogen dan kinderen die weinig en/of binnen spelen. Tijdens het buitenspelen leren kinderen bovendien hun creativiteit te gebruiken en ontwikkelen ze hun fantasie. Kinderen maken daarnaast zelf hun spelregels, werken samen of concurreren met elkaar. Hierdoor leren ze om te gaan met winnen en verliezen en ontwikkelen ze emotionele vaardigheden als empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn.


Lange termijn
Uit onderzoek blijkt dat als de jeugd voldoende beweegt, er op de lange termijn minder ziektes ontstaan zoals osteoporose, hart en vaatziekten en diabetes. Dat bespaart uiteindelijk zorgkosten. Kinderen die vaker buitenspelen hebben bovendien aantoonbaar minder kans op overgewicht. (Bron: Jantje beton)


Meer informatie
Verdere informatie en informatie over hoe wij deze visie toepassen in de pratijk kunt u lezen in ons Pedagogisch Beleidsplan welke op te vragen is bij De Vrijbuiter.