De Ouderraad


De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een ouderraad in te stellen. Deze wet geeft de ouderraad adviesrechten over bijv. onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Deze adviesrechten worden omschreven in een reglement. De ondernemer en de ouderraad nemen samen het reglement door zodat ieder de afspraken kent. Pas als de ouderraad ingestemd heeft, kan het reglement definitief worden vastgesteld. Dit reglement beschrijft de procedures en bevoegdheden van de ouderraad.

De ouderraad bestaat uit een aantal leden die de verschillende locaties vertegenwoordigen. Deze leden hebben allen minimaal één kind op het kinderdagverblijf (KDV) en/of de buitenschoolse opvang (BSO). We streven ernaar om dit zoveel mogelijk te spreiden over de diverse groepen


Even voorstellen
Voorzitter: Jolanda Mooibroek, moeder van Thorsten
Secretaris: Anita Doddema, moeder van Femke
Leden: Antje van Breugel, moeder van Luke


Doel van de ouderraad
Opkomen voor de belangen van de kinderen en hun ouders.
Een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken bij KDV/BSO De Vrijbuiter in Wagenborgen.
Het vertegenwoordigen van kinderen en ouders richting de leiding van KDV/BSO De Vrijbuiter in Wagenborgen.
De ouderraad werkt volgens het "reglement van de ouderraad van KDV/BSO De Vrijbuiter in Wagenborgen". Hierin zijn de rechten en plichten van de ouderraad opgenomen.


Rol van de ouderraad
De ouderraad signaleert verbeterpunten op en rond het KDV en de BSO en bespreekt deze met de leiding.
De ouderraad adviseert de leiding indien er wijzigingen worden gepland bij KDV en/of BSO.
De ouderraad onderhoudt contact met de ouders.


Voorbeelden van activiteiten van de ouderraad
Het jaarlijks organiseren van een ouderavond.
Adviseren van de leiding
Bespreken van verbeteringen met de leiding
Wijzigingen doorgeven aan de ouders
Informeren van ouders over de activiteiten van de ouderraad

Om gestelde doelstellingen te behalen is het noodzakelijk dat de ouderraad op de hoogte is van wat er leeft onder kinderen en ouders. Dit kan door een mail te sturen naar de ouderraad: ouderraad@kdvbsodevrijbuiter.nl


Wat kan de ouderraad voor u doen

Indien u ergens mee zit wat van belang is of kan zijn voor alle kinderen/ouders, dan horen wij dat graag van u en willen wij proberen dit samen met u op te lossen. Indien u een probleem heeft dat specifiek met uw situatie te maken heeft, raden wij u aan dit eerst met de leiding te bespreken. Komt u er met hun niet uit dan kunt u altijd bij ons terecht.


Reglementen van de ouderraad

U kunt de reglementen van de ouderraad van KDV/BSO De Vrijbuiter in Wagenborgen opvragen bij de ouderraad.